نمایش 1 - 8 از 8

خرید شماره1

تاریخ ثبت سفارش:{04-02-1401}

Brand
  RIVAL
Lens Type
  Single Vision
نوع تکدید Single Vision
  Power
ضریب شکست Index
  1.56
جنس material
  white
پوشش ها
  HC-Nano
SPH-R
  0.25-
CYL-R
  0.50-
AXIS-R
  83
BASE-R
  BASE 6.0
SPH-L
  0.00
BASE-L
  BASE 6.0
عرض حدقه فریم (HBOX)
  55
فاصله مردمک چشم راست(Right PD)
  33
ارتفاع حدقه فریم (VBOX)
  38
فاصـله راس قـرنیـه (BVD)
  18
ارتفاع فیتینگ چشم چپ (L Fitting)
  20
فاصله مردمک چشم چپ(Left PD)
  31
نوع فریم Frame Type
  Full (دور دار)

خرید شماره2

تاریخ ثبت سفارش:{02-02-1401}

Brand
  RIVAL
Lens Type
  Bifocal
نوع دودید Bifocal
  Shadow
ضریب شکست Index
  1.57
جنس material
  Hivex
پوشش ها
  Hard Coating
نوع فریم Frame Type
  Full (دور دار)

خرید شماره3

تاریخ ثبت سفارش:{23-01-1401}

Brand
  RIVAL
Lens Type
  Single Vision
نوع تکدید Single Vision
  Power
ضریب شکست Index
  1.50
جنس material
  Polarized
پوشش ها
  Bluetech
SPH-R
  0.25+
CYL-R
  0.25-
AXIS-R
  2
ADD-R
  0.50+
نوع فریم Frame Type
  Full (دور دار)

خرید شماره4

تاریخ ثبت سفارش:{01-12-1400}

Brand
  RIVAL
Lens Type
  Single Vision
نوع تکدید Single Vision
  Power
پوشش ها
  NC-Nano
SPH-R
  0.25-
CYL-R
  0.25-
AXIS-R
  6
ADD-R
  0.75+
SPH-L
  0.50-
CYL-L
  1.00-
AXIS-L
  77
ADD-L
  0.50+
عرض حدقه فریم (HBOX)
  56
اندازه دماغه (DBL)
  16
اندازه قطر موثر (ED)
  59
ارتفاع فیتینگ چشم راست (R Fitting)
  25
فاصله مردمک چشم راست(Right PD)
  33.1
ارتفاع حدقه فریم (VBOX)
  33
فاصـله راس قـرنیـه (BVD)
  13
ارتفاع فیتینگ چشم چپ (L Fitting)
  24
فاصله مردمک چشم چپ(Left PD)
  35.2
شیب پانتوسکوپیک (Pantoscopic angle)
  7.1
نوع فریم Frame Type
  Full (دور دار)

خرید شماره5

تاریخ ثبت سفارش:{30-11-1400}

Brand
  RIVAL
Lens Type
  Single Vision
نوع تکدید Single Vision
  Power
پوشش ها
  Achromatic
نوع فریم Frame Type
  Full (دور دار)

خرید شماره6

تاریخ ثبت سفارش:{30-11-1400}

Brand
  EMAAR
Lens Type
  Bifocal
نوع دودید Bifocal
  Up 28
پوشش ها
  Blue Mirror
SPH-R
  1.25+
CYL-R
  2.50-
AXIS-R
  1
ADD-R
  0.50+
DEC-R
  5mm
PRISM-R
  2.75
DIAMETR-R
  60
BASE-R
  BASE 1.5
SPH-L
  0.25-
CYL-L
  3.00-
AXIS-L
  12
ADD-L
  3.25+
DEC-L
  2mm
PRISM-L
  3.75
DIAMETR-L
  50
BASE-L
  BASE 6.0
عرض حدقه فریم (HBOX)
  1
اندازه دماغه (DBL)
  1
اندازه قطر موثر (ED)
  1
ارتفاع فیتینگ چشم راست (R Fitting)
  1
فاصله مردمک چشم راست(Right PD)
  1
ارتفاع حدقه فریم (VBOX)
  1
فاصـله راس قـرنیـه (BVD)
  1
ارتفاع فیتینگ چشم چپ (L Fitting)
  1
فاصله مردمک چشم چپ(Left PD)
  1
زاویه کمان فریم(BOW Angle)
  1
شیب پانتوسکوپیک (Pantoscopic angle)
  1
نوع فریم Frame Type
  Semi-rimless (زیر نخ)
هرگونه توضیحات یا ملاحضات دیگر
  1

خرید شماره7

تاریخ ثبت سفارش:{30-11-1400}

Brand
  RIVAL
Lens Type
  Single Vision
نوع تکدید Single Vision
  Power
پوشش ها
  Natural Super Clear
نوع فریم Frame Type
  Full (دور دار)

خرید شماره8

تاریخ ثبت سفارش:{30-11-1400}

Brand
  RIVAL
Lens Type
  Single Vision
نوع تکدید Single Vision
  Power
پوشش ها
  Energy Blue
PRISM-L
  3.25
نوع فریم Frame Type
  Semi-rimless (زیر نخ)